Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Arbeidsrett

Saklig grunn

Hva ligger i kravet til saklig grunn:

Oppsigelse kan foretas når det foreligger saklig grunn. Oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Det er altså enten forhold på arbeidsgiversiden eller hos arbeidstaker som skal vurderes.

Er årsaken til oppsigelsen rasjonaliseringstiltak hos bedriften, må bedriften ha foretatt grundige og saklige vurderingen med hensyn til om oppsigelsen er nødvendig. Det er således ikke noe krav om at situasjonen må være prekær rent økonomisk hos bedriften for å kunne gå til oppsigelser. Men det må foretas en avveining mellom bedriftens behov og de ulemper oppsigelsen skaper for arbeidstaker. For arbeidsgiver er det selvsagt viktig å kunne dokumentere at de har foretatt en grundig vurdering av dette hvis det senere skulle bli rettssak.

Skyldes oppsigelsen arbeidstakeren selv, altså forhold knyttet til arbeidstakeren, finnes det e omfattende rettspraksis. Ofte anfører arbeidsgiver at arbeidstaker ikke har de faglige kvalifikasjonene. Selv om det er arbeidsgiver som fastlegger hvilke krav som gjelder for stillingen, så er neppe oppsigelsen gyldig selv om andre kan gjøre jobben bedre.

Derimot vil i utgangspunktet ordrenekt og rusmisbruk av et visst omfang kunne være en saklig oppsigelsesgrunn. Finnes det en arbeidsinstruks, som arbeidstaker ikke overholder, kan dette i noen tilfeller gi grunnlag for en rettmessig oppsigelse. Hvis arbeidstaker ikke overholder arbeidstiden og dette skjer gjentatte ganger, kan dette også være en saklig oppsigelsesgrunn. Hvis arbeidstaker må sone en straffedom eller sitte i varetekt, kan en oppsigelse på dette grunnlag være saklig.

I arbeidsforhold gjelder det en alminnelig ulovfestet lojalitetsplikt. Hvis arbeidstaker bedriver økonomiske misligheter av en viss alvorlighetsgrad, så vil dette gi grunn for en saklig oppsigelse. Driver arbeidstaker annen virksomhet, er normalt spørsmålet om dette er konkurrerende virksomhet, og i så fall vil dette kunne gi grunnlag for oppsigelse. Bierverv er derimot ikke en saklig oppsigelsesgrunn med mindre biarbeidet gjør arbeidstaker inhabil eller biarbeidet er så omfattende at det går utover den opprinnelige stillingen. Offentlige uttalelser er normalt ikke en saklig oppsigelsesgrunn, med mindre det anses å være brudd på lojalitetsplikten, for eksempel ved ekstreme politiske ytringer. Brudd på taushetsplikt vil ofte kunne karakteriseres som en saklig oppsigelse. Det samme kan gjelde ved bestikkelser og gaver til motparter og forretningsforbindelser.

Samarbeidsvansker og mobbing på arbeidsplassen er mer problematisk både på det rettslige og det bevismessige planet. I noen tilfeller vil en oppsigelse på dette grunnlaget være saklig, men problemet er ofte å bevise dette.

Ved oppsigelse ved sykdom gjelder det særlige regler i arbeidsmiljøloven.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.