Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Forsikring

Uføreforsikring

Uføreforsikring finnes i ulike varianter, men har som hovedformål å kompensere for inntektsbortfall når du som følge av sykdom eller skade ikke lenger kan arbeide fullt.

Det er ulike varianter med hensyn til hvordan ytelsen blir utbetalt – som en løpende pensjon(uførepensjon) eller som en engangsutbetaling (uførekapital) – og hvilke kriterier som må være oppfylt før retten til utbetaling inntreffer (forsikringstilfellet).

Noen eksempler på problemstillinger og spørsmål:

  • Noen av kriteriene, f.eks. krav om «varighet» vil måtte bedømmes konkret og kan gi rom for skjønn. Hva er «varig» og hvem skal avgjøre dette?
  • Det samme kan gjelde for krav om «minst 50 %» nedsatt ervervsevne. Hva ligger i dette? Må man ha fått innvilget uførepensjon fra NAV, eller er det den faktiske inntektsnedgangen som er avgjørende?
  • Dersom du har tegnet forsikringen selv (individuell avtale) kan det være satt begrensninger på bakgrunn av de helseopplysningene du ga i forkant. Er det disse helseplagene som er årsak til uførheten din nå?
  • Forsikringsselskapet mener at din uførhet skyldes helseplager som du også hadde hatt før tegningen, men som du ikke opplyste om i helseerklæringen. Kan selskapet avslå kravet? Har du utvist slik grad av skyld som forsikringsavtaleloven krever? Har forsikringsselskapet gitt en god begrunnelse for avslaget, og er begrunnelsen gitt innen rimelig tid? Er det orientert om dine klagerettigheter?
  • Dersom du er innmeldt i uføreforsikring tegnet av din arbeidsgiver eller ditt fagforbund (kollektiv avtale), er det begrensninger knyttet til uførhet som inntreffer innen 2 år etter innmeldingen og som skyldes helseforhold som du hadde på innmeldingstidspunktet. Fikk du informasjon om dette? Har du blitt ufør innen 2 år? Hadde du kjennskap til sykdommen? Er det samme sykdom?
  • Forsikringsselskapet har omsider utbetalt forsikringssummen – har du krav på renter? Fra hvilket tidspunkt starter egentlig renter å løpe?

Uføreforsikringer er komplekse og sammensatte produkter. Det hender at forsikringsselskapet gjør feil, og det hender at forsikringstaker har misforstått eller vært upresis.

Er du usikker på om du har krav på utbetaling over din uføreforsikring, om oppgjøret er korrekt eller om begrunnelsen for avslaget er holdbar?

Ta kontakt med oss for en vurdering.