Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Forsikring

Rettshjelpsforsikring

Hva er en rettshjelpsforsikring og når kommer den til anvendelse?

En rettshjelpsforsikring skal dekke utgifter til juridisk bistand når det har oppstått tvist mellom partene, f.eks. mellom en skadelidt og et forsikringsselskap, mellom to naboer eller mellom kjøper og selger ved boligkjøp. Rettshjelpsforsikringen vil i mange tilfeller ikke komme til anvendelse før det tas ut stevning.

Personskade - rettshjelpsdekning

Dersom du som fører av en motorvogn blir påført personskade som følge av en trafikkulykke, vil du være omfattet av rettshjelpsforsikringen under bilansvarsforsikringen til den motorvognen du var fører av på skadetidspunktet. Dette er uavhengig av hvem som hadde skylden i ulykken. Rettshjelpsdekningen kommer imidlertid ikke til anvendelse før det er dokumentert tvist i saken.

Dersom du er passasjer i motorvogn, fotgjenger eller syklist (tråsykkel), og blir påført personskade som følge av en trafikkulykke eller annen ulykke i fritid, vil du være omfattet av rettshjelpsforsikringen under egen innboforsikring på tvistetidspunktet. Forsikringen gjelder alle som er en del av husstanden.

Dersom du er påført personskade i en arbeidsulykke, vil du normalt ikke være omfattet av en rettshjelpsforsikring fordi arbeidsulykker som oftest er unntatt i forsikringsvilkårene. Enkelte forsikringsselskaper har imidlertid rettshjelpsdekning ved tvist om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven i sine innboforsikringer. Det er derfor viktig å få avklart hva egen innboforsikring dekker.

Andre tvister

Du kan også være omfattet av rettshjelpsforsikringen under egen innboforsikring dersom du f.eks. har en tvist med naboen, tvist med selger ved kjøp av bolig, tvist med håndverker osv.

Utgangspunktet er at forsikringen dekker tvister som har en viss sammenheng med boligen. Mange tvister kan derfor være unntatt fra rettshjelpsdekningen, f.eks. arbeidstvister og familie- og arveforhold.

Forsikringsbeløp/egenandel

Pr. i dag utgjør maks rettshjelpsdekning som oftest kr 100.000,-. Egenandelen er kr 3.000,- eller     kr 4.000,- + 20 % av overskytende.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.