Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Forsikring

Bilskade

Dersom noen andre bruker din bil og påfører bilen en skade ved grov uaktsomhet, f.eks. ved utforkjøring som følge av for høy fart, kan du som eier og forsikringstaker bli holdt ansvarlig og måtte tåle redusert erstatning.

Når forsikringsselskapet på denne måten kan påberope seg handlinger eller unnlatelser fra andre enn deg selv, sier man at det foreligger grunnlag for identifikasjon. Dette forutsetter imidlertid at sjåføren er en person som med ditt samtykke var «ansvarlig for» bilen. Dette må bero på en helhetsvurdering av faktum i det konkrete tilfellet. Rettstilstanden er ikke klar. Grovt sett går det et skille mellom isolerte lån av bilen og tilfeller med mer generell bruksadgang.

Sikrede blir ikke identifisert med den som låner bilen dersom det er tale om et kortvarig brukslån med varighet under ett døgn. Ved lengre lån kan det bli tale om identifikasjon, men det er ikke avklart hvor grensen går. I praksis er det antydet at identifikasjon vil kunne skje dersom lånet er på to – tre dager og mer.

Ved generell bruksadgang oppstilles ingen minstekrav til brukens lengde, slik at enhver bruk vil kunne skape grunnlag for identifikasjon. Men ved vurderingen av om det foreligger slik generell bruksadgang, kreves at låntaker har et «forvalteransvar». Det er usikkert hva som ligger i dette, men i praksis er det lagt avgjørende vekt på hvorvidt disposisjonsretten har hatt en varig, fast og selvstendig karakter. Har den det, har identifikasjon blitt akseptert.

Lurer du på om forsikringsselskapet ditt har vurdert dette riktig? 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.