Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Våre fagområder

Forsikringsrett

Forsikringens formål er å dekke risiko for tap som ikke kan kreves erstattet fra en ansvarlig skadevolder - i prinsippet alt som vi i bunn og grunn selv har ansvar og risiko for.

Forsikring av eiendeler

Du kan forsikre alle tingene du som privatperson eier og omgir deg med i det daglige. 

Vi kan bistå deg med forsikringsoppgjør ved tingskader, som for eksempel brannskader, vannskader og lignende. De vanligste forsikringstypene er:

  • Villaforsikring, hytteforsikring o.l.
  • Innboforsikring med rettshjelpsdekning
  • Spesialforsikringer for verdigjenstander
  • Bilforsikring, båtforsikring o.l.
  • Reiseforsikring/Avbestillingsforsikring
  • Dyreforsikring

Vi kan bistå deg dersom forsikringsselskapet påstår forsikringssvindel eller svik.

Personforsikring

Du kan også forsikre egen helse, ved forsikringer mot ulykke, sykdom og ervervsuførhet. Med pensjonsforsikringer og spareforsikringer sikrer vi vår alderdom og med livsforsikringer sikrer du dine etterlatte. De vanligste forsikringstypene er:

  • Ulykkesforsikring
  • Uføreforsikring
  • Livsforsikring

Næringsforsikringer

Næringsdrivende forsikrer bedriftens eiendeler, interesser og sine ansatte.

Forsikringsavtaler er kanskje de mest kompliserte avtaler vi inngår, og blant de avtaler vi inngår hyppigst, både som privatpersoner og som næringsdrivende. I forsikringssammenheng er privatpersoner og næringsdrivende som hovedregel likestilt når det gjelder forbrukervern.

Forsikringsvilkår skal gi en mest mulig presis avgrensning, samtidig som de skal være forståelige for folk flest og gi forutsigbarhet. Forsikringsavtaleloven setter samtidig rammer for hva forsikringsavtaler kan inneholde, hvilke begrensninger som kan gjøres og den stiller krav til den informasjonen som forbrukeren skal gis. Som for andre lover kan også forsikringsavtalelovens bestemmelser og rammer forstås og tolkes på ulike måter.

Med et slkt bakteppe er det ikke til å unngå at det oppstår gråsoner og tvilstilfeller som gir rom for ulike fortolkninger, og dermed grunnlag for uenighet om hvilke rettigheter og plikter som ligger i avtalen.

Har du blitt utsatt for tyveri, fått skadet en eiendel eller bygning, skadet deg i en ulykke, blitt sykmeldt? Har en av dine ansatte blitt skadet eller syk:

Har du full oversikt over dine forsikringsavtaler og hvilke ytelser du eller din arbeidstaker har krav på? Er du sikkker på forsikringsoppgjøret eller forsikringsselskapets avslag er korrekt?

Hvis du ikke er sikker - ta kontakt med oss for en vurdering.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har bred kompetanse innenfor hele det forsikringsrettslige fagfeltet og har lang erfaring med forsikringstvistesaker.