Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Yrkessykdom

Personskade etter yrkessykdom

Yrkessykdom er sykdom som er forårsaket av en arbeidsulykke eller sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer og arbeidsprosesser i arbeid. Det er strenge vilkår for å kunne konstatere yrkessykdom. Yrkessykdom er likestilt med yrkesskade. Dersom vilkårene er tilfredsstilt, vil du kunne ha krav på erstatning under den obligatoriske yrkesskadeforsikringen som alle arbeidsgivere plikter å tegne for sine ansatte.

Det at yrkesskadeforsikringen er obligatorisk, innebærer at den som er påført en yrkessykdom vil ha krav på erstatning selv om arbeidsgiveren ikke har tegnet slik forsikring. Krav kan i så fall rettes til Yrkesskadeforsikringsforeningen.

En yrkessykdom vil i tillegg utløse en del rettigheter i folketrygden. Dette forutsetter imidlertid at sykdommen godkjennes som yrkesskade av NAV. Videre er det et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkessykdommen er meldt til NAV innen ett år etter at man ble klar over årsaken til sykdommen. Det kan imidlertid gjøres unntak fra denne fristen når det er klart at sykdommen er en yrkesskade, og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid.

Ved sykdom som er godkjent av NAV som yrkesskade har man blant annet rett til full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling, legemidler og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av sykdommen. Det samme gjelder utgifter ved reise til/fra undersøkelser og behandling som er en følge av yrkessykdom. Slike krav må rettes til henholdsvis HELFO og Pasientreiser innen seks måneder fra det tidspunkt utgiften påløp.

I forhold til yrkesskadeforsikringsselskapet har skadelidte en tapsbegrensningsplikt. Denne innebærer blant annet at man normalt ikke vil få dekket skaderelaterte ekstrautgifter som kan kreves dekket av HELFO eller Pasientreiser under yrkesskadeforsikringen. Dette gjelder i utgangspunktet uavhengig av om skadelidte faktisk har søkt om slik dekning fra HELFO/Pasientreiser eller ikke. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at slike krav vil være foreldet dersom ikke ovennevnte frist overholdes.

Ved yrkessykdom som medfører varig medisinsk invaliditet på 15 % eller mer, vil skadelidte ha krav på ménerstatning både under yrkesskadeforsikringen og fra NAV.

For ansatte i stat og kommune vil en yrkessykdom i tillegg kunne utløse rett til erstatning under hovedtariffavtalene (HTA) i henholdsvis stat eller kommune. Slik erstatning kommer ikke i tillegg til erstatning under yrkesskadeforsikringen, men det skal foretas en samordning som innebærer at erstatningen skal utmåles etter det regelsett som gir høyest erstatning.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har lang erfaring med å håndtere personskadesaker. Vi kan bistå deg gjennom hele prosessen.

Ved yrkessykdom plikter yrkesskadeforsikringsselskapet å dekke skadelidtes rimelige og nødvendige advokatutgifter. Du utsetter deg derfor ikke for noen særlig økonomisk risiko ved å engasjere advokat i saken.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.