Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Trafikkulykke

Personskade etter trafikkulykke

Dersom du er påført en personskade etter en trafikkulykke, er du omfattet av bilansvarsforsikringen til skadevoldende motorkjøretøy (bil, buss, motorsykkel o.l.).

For å ha krav på erstatning, må det være årsakssammenheng mellom personskaden og ulykken. Det må derfor innhentes spesialisterklæring fra lege for å få vurdert om det er faktisk årsakssammenheng mellom ulykken og dine plager samt for å fastslå om du er påført en varig medisinsk invaliditet. I den anledning er valget av spesialist viktig. Dersom det konkluderes med at du er påført en skade i ulykken, kan du ha krav på erstatning under følgende erstatningsposter:

  • Menerstatning (ikke-økonomisk tap/tapt livsutfoldelse)
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Påført og fremtidig inntektstap
  • Fremtidig pensjonstap
  • Lidt tap og fremtidig tapt evne til å arbeide i hjemmet
  • Skatteulempeerstatning
  • Rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand

I de fleste tilfeller vil man ha behov for bistand fra kompetent advokat. Det kan være en fordel at man tar kontakt med advokat så tidlig som mulig. Vil vil sørge for at skaden blir meldt til nødvendige instanser og at alle frister blir overholdt.

Forsikringsselskpaet plikter å betale dine rimelige og nødvendige advokatkostnader i erstatningssaken. Det er følgelig liten økonomisk risiko for deg å engasjere advokat til å bistå deg i erstatningssaken etter trafikkulykken du har vært utsatt for.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.