Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.

Erstatning

Båtulykke

Skader og dødsfall som skjer som følge av en båtulykke, vil kunne gi rett til erstatning enten under båtens ansvarsforsikring eller under båtførerens egen ansvarsforsikring dersom det er tegnet slike forsikringer.

I Norge har vi ingen obligatorisk ordning med ansvarsforsikring for småbåter.

Forsikringsselskapene krever imidlertid ofte at det også tegnes ansvarsforsikring for båten hvis eieren ønsker å tegne en kaskoforsikring som dekker skader på selve båten. Ofte vil det derfor foreligge en ansvarsforsikring også på småbåter, som dekker skader båten forårsaker både på personer og ting. Forsikringene er som regel begrenset oppad til en bestemt sum, slik at det ikke er alltid forsikringen dekker hele tapet.

Hvis båten ikke har ansvarsforsikring eller forsikringen ikke dekker hele tapet, må man undersøke om båtføreren har en egen ansvarsforsikring, ofte tegnet under hus/hjemforsikringen eller en reiseforsikring. Også slike forsikringer er ofte beløpsbegrenset, og det kreves som regel uaktsomhet fra båtførerens side for at disse forsikringene skal komme til anvendelse.

Dersom det verken foreligger en ansvarsforsikring på båten eller en ansvarsforsikring på båtføreren, eller disse ikke dekker det fulle tapet, kan man kreve erstatning av båtføreren direkte. Dette krever som regel at båtføreren har utvist uaktsomhet.

For passasjerskip over en viss størrelse, er det obligatorisk å tegne ansvarsforsikring som også omfatter passasjerene.

Dersom en passasjer omkommer eller blir påført en personskade, er rederiet ansvarlig dersom hendelsen som forårsaket skaden er inntruffet ombord. Det samme gjelder dersom en passasjer blir drept eller påført en personskade i forbindelse med at passasjeren går om bord eller forlater skipet.

Størrelsen på erstatningen vil bl.a. avhenge av hvilket økonomisk tap som kan dokumenteres/sannsynliggjøres, om vedkommende har forsørgerbyrde osv.

I tillegg kan du ha krav på erstatning under andre forsikringsordninger.

Hvis du er ansatt på en båt/skip og blir skadet I forbindelse med arbeidet, vil du ha rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen pluss under eventuell loss of licence forsikring (tap av sertifikater) og andre forsikringer arbeidsgiver (rederiet) måtte ha tegnet.

I de fleste tilfeller vil man ha behov for bistand fra kompetent advokat. Det kan være en fordel om man tar kontakt med advokat så tidlig som mulig. Vi vil sørge for at skaden blir meldt til nødvendige instanser og at alle frister blir overholdt.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.