PERSONSKADE: - Dersom du blir skadet i trafikken kan du kreve erstatning fra kjøretøyets forsikringsselskap, sier erstatningsadvokat Tor Ingebrigtsen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock. PERSONSKADE: - Dersom du blir skadet i trafikken kan du kreve erstatning fra kjøretøyets forsikringsselskap, sier erstatningsadvokat Tor Ingebrigtsen. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA.

Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er et av Norges største og ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse på erstatningssaker.

Vi kontakter deg gjerne!

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg ved første anledning.


Dette bør du vite hvis du blir skadet i trafikken

Som skadet i trafikken har du en rekke rettigheter. Slik får du mer i erstatning med hjelp av advokat.

- Dersom du blir skadet i trafikken kan du kreve erstatning fra kjøretøyets forsikringsselskap, sier advokat Tor Ingebrigtsen.

Tor Ingebrigtsen har over 25 års erfaring med erstatningsrett, og er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Han bistår en rekke skadelidte i erstatningssaker mot forsikringsselskaper og andre skadevoldere etter yrkesskader, trafikkskader og pasientskader.

Han forteller at du som skadet i trafikken har en rekke rettigheter. Blant annet kan du kreve at forsikringsselskapet også betaler «rimelige og nødvendige» utgifter til juridiske bistand.

- Det skjer et stort antall trafikkulykker hvert år, og mange av disse resulterer i store skader med alvorlige konsekvenser, både for den som blir skadet og for samfunnet. Det er derfor vedtatt egne lovregler knyttet til trafikkskader, forteller erstatningsadvokaten.

Det er bilansvarsloven som regulerer «skade som motorvogn gjør», mens selve erstatningsoppgjøret etter motorvognskader reguleres av de alminnelige erstatningsutmålingsreglene i skadeserstatningsloven.

Alle har forsikringsplikt

Alle som eier en registreringspliktig motorvogn i Norge er pliktige til å tegne en trafikkforsikring som dekker skade som bilen «gjør», både mot deg selv og andre. 

- Denne forsikringen vil gjelde uavhengig av om du måtte ha skyld i ulykken eller ikke. Du kan også ha krav på erstatning ved såkalte «hendelige uhell», forteller Ingebrigtsen.

Enten du kjører på en annen bil, en fotgjenger eller en syklist, eller du for eksempel kjører utfor veien og noen i bilen blir skadet, vil forsikringsselskapet som har tegnet forsikringen for den involverte bilen ta ansvaret og betale erstatning til den eller de som skades når vilkårene for erstatningsplikt foreligger.

- Dersom det er flere biler involvert i ulykken, vil forsikringsselskapet til den bilen som får skylden for ulykken normalt måtte ta ansvaret for forsikringsoppgjøret, påpeker erstatningseksperten. 

Krav mot forsikringsselskapet - eller mot skadevolder?

Den skadde har anledning til å gå direkte på den ansvarlige for ulykken med sitt erstatningskrav, men da kreves det at man kan dokumentere at skadevolder har utvist skyld. 

- Dette er imidlertid lite praktisk, og det vanlige er derfor at man henvender seg til skadevolders forsikringsselskap. Da behøver man ikke tenke på å bevise skyld, og man har et forsikringsselskap å forholde seg til, noe som i de fleste sammenhenger vil være enklere, forteller han. 

- Dessuten har forsikringsselskapene penger å betale erstatning med, noe ikke alle skadevoldere har, legger Ingebrigtsen til.

Skade på ting

Ved skade på biler eller andre ting som viser seg å utgjøre mer enn 10 millioner kroner, må man gå direkte på skadevolder for å forsøke å få full dekning. Dette fordi bilansvarsloven har en øvre grense for dekning på dette beløpet. Det er ingen slik beløpsbegrensning for skadevolder personlig. 

- Denne begrensningen gjelder ikke ved personskader, forteller advokaten.

Dette bør du vite hvis du blir skadet i trafikken 2
SKADET MED RETTIGHETER: Som skadet i trafikken har du en rekke rettigheter. Blant annet kan du kreve at forsikringsselskapet også betaler «rimelige og nødvendige» utgifter til juridiske bistand. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Dersom det er du som er så uheldig å påføre skade, er det derfor viktig å ha tegnet en generell ansvarsforsikring som forsikrer deg mot krav ut over dekningen i motorvognforsikringen.  

Hva hvis bilen ikke er forsikret?

Dersom det av en eller annen grunn likevel ikke er tegnet trafikkforsikring knyttet til bilen som påfører skade, eller du blir skadet av en ukjent motorvogn, er det i stedet Trafikkforsikringsforeningen som skal betale erstatning når vilkårene for erstatningsplikt foreligger. 

Trafikkforsikringsforeningen er et felleskap av de forsikringsselskapene som driver med trafikkforsikringsvirksomhet i Norge.

- For uregistrert, ikke-registreringspliktig motorvogn, kan bilansvarsloven og erstatningsplikten likevel gjelde, men da bare dersom skaden har skjedd på gate, vei eller annet sted som er åpen for alminnelig ferdsel. For skade som skjer med et slikt kjøretøy på privat eiendom som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, må man i så fall gå på skadevolderen personlig, forteller Tor Ingebrigtsen. 

Unntak fra kravet om forsikringsplikt

Det er unntak fra forsikringsplikten for biler som for eksempel deltar i billøp på avstengte områder. Her er risikoen for ulykke så høy at man ikke ønsker å belaste fellesskapets forsikringssystem. 

Det er også unntak for motorvogn som blir brukt til annet enn kjøretøy. Begrunnelsen er at det bare er når motorvognen brukes i egenskap av transportmiddel, det vil si å frakte folk eller varer, at det er særlig behov for et slikt erstatnings- og forsikringssystem. 

Skader påført av utenlandske motorvogner

Utenlandske motorvogner plikter å være forsikret når de brukes i Norge. Dersom du skades av utenlandsk motorvogn i Norge kan du forholde deg til bilens forsikringsselskaps representant i Norge, noe de fleste forsikringsselskaper innenfor EU har. 

- Representanten er da enten et norsk forsikringsselskap eller et såkalt «claims handling» selskap. Dersom bilens forsikringsselskap ikke har noen representant i Norge, eller mangler forsikring, er det Trafikkforsikringsforeningen som tar seg av erstatningsoppgjøret, forteller Ingebrigtsen. 

Når skadelidte medvirker til skaden

Selv om det foreligger et objektivt erstatningsansvar kan du som skadelidt med din eventuelle medvirkning til skaden få redusert erstatningsutbetaling. 

- Hvis du som skadelidt har bidratt til skaden med uaktsomhet eller med forsett, altså med vilje, kan erstatningen bli redusert eller helt falle bort med mindre skylden din er ubetydelig. Her er det mange vanskelige grensedragninger som det kan være utfordrende å få tak på, forteller Ingebrigtsen.

Tor Ingebrigtsen
EKSPERT PÅ PERSONSKADE: Tor Ingebrigtsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Foto: ADVHI.

Du kan også miste retten til erstatning dersom du blir skadet når du selv kjører eller sitter på i en bil, og du visste at bilen var stjålet. Og du kan miste retten til erstatning om du blir skadet som sjåfør dersom du visste eller burde vite at bilen ble brukt i forbindelse med kriminell virksomhet eller dersom du var påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

- Selv om du som fører har en bilansvarsforsikring som dekker erstatningskrav som følge av skader du er årsak til, er det ikke slik at du ikke selv kan bli holdt ansvarlig, forteller Ingebrigtsen.   

Dersom du med vilje eller ved grovt uaktsom handling har forårsaket en skade, kan forsikringsselskapet velge å kreve et beløp tilsvarende det de har betalt i erstatning til den skadelidte tilbake fra deg. 

Dette gjelder også dersom du som skadevolder var påvirket av alkohol, at skaden skjedde i forbindelse med en kriminell handling, eller dersom du hadde plikt til å forsikre motorvognen men har unnlatt å gjøre dette.

- Får mer i erstatning med advokat

Bilansvarssaker er som regel kompliserte. Ingebrigtsen forteller at en person uten erfaring på dette feltet fort vil komme til kort dersom han eller hun forsøker å håndtere sin erstatningssak på egenhånd.

- Vår erfaring er dessverre at skadelidte sjelden får den erstatningen de har krav på uten bistand fra kompetent advokat i slike saker. Dette ser vi ved å sammenligne tilbud skadelidte får fra forsikringsselskapet før de kontakter advokat, med erstatningen de får etter at de har engasjert advokat i samme sak, sier advokat Tor Ingebrigtsen.

03.10.2017 |